Saltar al contenido principal

Normes bàsiques 2016

a) Colles participants, dies d’actuació, col·locació a plaça i patró d’actuació 


Article 1
(Principis generals)
 
 1. Tenen dret a participar al XXVI Concurs de Castells les 42 colles millor classificades al Rànquing Estrella Concurs, que comptabilitza les actuacions realitzades des de l’1 de setembre de 2015 i fins al 31 d’agost de 2016. El Rànquing comptabilitza les tres millors construccions de cadascuna de les cinc millors diades de cada colla, d'acord amb la taula de puntuacions del Concurs de Castells. De manera extraordinària, l’organització es reserva el dret d’incorporar al Concurs les colles que consideri oportú. La incorporació d’aquestes colles en cap cas anirà en detriment de la participació de les colles classificades de dret.
 2. La col·locació a plaça de les colles i el patró d’actuació es determinen d’acord amb un sorteig i es regeixen per les normes transcrites a continuació.
 
Article 2
(Assignació de les colles als grups A, B, C, D, E, F, G, H i I. Dies d’actuació).
 1. Una vegada establerta la llista definitiva de colles participants, l’organització les ha de distribuir en nou grups, d’acord amb els criteris següents:
 • Formen part del grup A les quatre colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs.
 • Formen part del grup B les quatre colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs, una vegada excloses les que formen part del grup A.
 • Formen part del grup C  les quatre colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups A i B.
 • Formen part del grup D  les quatre colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups A, B i C.
 • Formen part del grup E les vuit colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups A, B, C i D.
 • Formen part del grup F les sis colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups A, B, C, D i E.
 • Formen part del grup G les quatre colles millor classificades en el Rànquing Estrella del Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups, A, B, C, D, E i F
 • Formen part del grup H les quatre colles millor classificades en el Rànquing Estrella del Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups, A, B, C, D, E, F i G
 • Formen part del grup I les quatre colles millor classificades en el Rànquing Estrella del Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups, A, B, C, D, E, F, G i H
 • En cas que de manera extraordinària l’organització decidís incorporar la participació de més colles, aquestes s’incorporarien al grup que es consideri oportú.
 • Les colles dels grup G, H i I participaran al Concurs el diumenge 25 de setembre de 2016 a Torredembarra
 • Les colles dels grups D, E i F participaran al Concurs el dissabte 1 d’octubre de 2016 a Tarragona.
 • Les colles dels grups A, B i C participaran al Concurs el diumenge 2 d’octubre de 2016 a Tarragona.
 
Article 3
(Sorteig)
 
1. Abans del dia 15 de setembre, l’organització ha de realitzar el sorteig per determinar la col·locació de les colles a plaça i el patró d’actuació.
2. El sorteig ha d’assignar un número a cadascuna de les colles participants, d’acord amb el procediment següent:
 • Cadascuna de les colles del grup A rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • Cadascuna de les colles del grup B rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • Cadascuna de les colles del grup C rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4 .
 • Cadascuna de les colles del grup D rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • Cadascuna de les colles del grup E rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 8.
 • Cadascuna de les colles del grup F rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 6
 • Cadascuna de les colles del grup G, rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • Cadascuna de les colles del grup H, rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • Cadascuna de les colles del grup I, rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • En cas que de manera extraordinària l’organització decidís incorporar la participació de més colles, aquestes s’incorporarien al grup considerat oportú i, per tant, s’ampliarien els números d’aquest grup fins completar la totalitat de colles que el conformen.
 
Article 4
(Desenvolupament de rondes)
 
a) Primera jornada, diumenge 25 de setembre (Torredembarra)
(Patró d’actuació en les tres primeres rondes)
 1. Les colles participants es divideixen en tres cicles. El primer el conformen les colles G1, G2, H1 i I1. El segon cicle el conformen les colles G3, H2, H3 i I2. El tercer cicle el conformen les colles G4, H4, I3 i I4. En cadascuna de les tres primeres rondes les colles actuen agrupades en els cicles respectius.
 2. Les colles del primer cicle actuen al començament de cada ronda d’acord amb la successió següent: G1, G2, H1 i I1. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles del cicle que vulguin intentar una construcció inferior al set de set.
 3. Les colles del segon cicle actuen al finalitzar la última ronda en solitari del primer cicle d’acord amb la successió següent G3, H2, H3 i I2. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles del cicle que vulguin intentar una construcció inferior al set de set.
 4. Les colles del tercer cicle actuen al final de cada ronda d’acord amb la successió següent G4, H4, I3 i I4. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles del cicle que vulguin intentar una construcció inferior al set de set.
 5. En cas que una colla actuï en solitari i intenti una construcció que no li donaria aquest dret, aquesta construcció no es considerarà vàlida als efectes de la puntuació final. Així mateix, tampoc es considerarà vàlida als efectes de la puntuació final qualsevol construcció intentada per una colla que no es correspongui amb la que prèviament hagi notificat al jurat.
 
b) Segona jornada, dissabte 1 d’octubre
(Patró d’actuació en les tres primeres rondes)
 1. Les colles participants es divideixen en dos cicles. El primer cicle el conformen les colles D1, D2, E1, E2, E3, E4, F1, F2 i F3. El segon cicle el conformen les colles D3, D4, E5, E6, E7, E8, F4, F5 i F6. En cadascuna de les tres primeres rondes les colles actuen agrupades en els cicles respectius.
 2. Les colles del primer cicle actuen al començament de cada ronda d’acord amb la successió següent: F1, F2, F3, D1, E1, E2, E3, E4, D2. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles del cicle que vulguin intentar una construcció inferior al tres de vuit.
 3. Les colles del segon cicle actuen al final de cada ronda d’acord amb la successió següent F4, F5, F6, D3, E5, E6, E7, E8, D4. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles del cicle que vulguin intentar una construcció inferior al tres de vuit.
 4. En cas que una colla actuï en solitari i intenti una construcció que no li donaria aquest dret, aquesta construcció no es considerarà vàlida als efectes de la puntuació final. Així mateix, tampoc es considerarà vàlida als efectes de la puntuació final qualsevol construcció intentada per una colla que no es correspongui amb la que prèviament hagi notificat al jurat.
 
c) Tercera jornada, diumenge 2 d’octubre
(Patró d’actuació en totes les rondes)
 1. El patró d’actuació serà C1, A1, B1, C2, A2, B2, C3, A3, B3, C4, A4, B4.
 2. Es farà una única actuació conjunta al principi de cada ronda per aquelles colles que vulguin intentar una construcció inferior al 4 de 9 amb folre.
 3. En cas que una colla actuï en solitari i intenti un construcció que no li donaria aquest dret, aquesta construcció no es considerarà vàlida als efectes de la puntuació final. Així mateix, tampoc es considera vàlida als efectes de la puntuació final qualsevol construcció intentada per una colla que no es correspongui amb la que prèviament hagi notificat al jurat.
 
Article 5
(Patró d’actuació en les dues últimes rondes) 
 1. Primera jornada, diumenge, 25 de setembre: En les dues últimes rondes, les colles actuen d’acord amb la successió següent: G1, G2, H1, I1, G3, H2, H3, I2, G4, H4, I3 i I4. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles que vulguin intentar una construcció inferior al set de set.
 2. Segona jornada, dissabte 1 d’octubre: En les dues últimes rondes, les colles actuen d’acord amb la successió següent: F1, F2, F3, F4, F5, F6, E1, E2, D1, E3, E4, D2, E5, E6, D3, E7, E8 i D4. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles que vulguin intentar una construcció inferior al tres de vuit.
 
Article 6
(Sobre els peus desmuntats)
 1. Si es produeix un peu desmuntat (segons allò establert en el paràgraf II del Protocol de Plaça), es produirà una alteració del patró d’actuació:
  a) Si el peu desmuntat es produeix en un intent de qualsevol construcció dels grups 2, 3, 4 o 5, la colla realitzarà el segon peu després de l’actuació de la colla següent (o colles, si es tracta d’una ronda conjunta), segons l’ordre establert.
  b) Si el peu desmuntat es produeix en un intent de qualsevol construcció dels 6 o 7, la colla realitzarà el segon peu després de l’actuació de dues colles (o d’una colla en solitari i d’una ronda conjunta, si es produeix el cas), segons l’ordre establert.
 2. Les alteracions en el patró d’actuació es mantindran encara que aquestes tinguin lloc en el final d’una ronda i que impliquin l’inici de la ronda següent sense haver-se tancat encara la ronda anterior.
 3. Si el peu desmuntat és efectuat per una colla que participa en una ronda conjunta, no es produirà cap modificació del patró d’actuació, tal com es desenvolupa en l’article 12 d’aquestes mateixes Normes Bàsiques.
 
b) Desenvolupament del concurs
 
Article 7
(Obligació de seguir les indicacions del Jurat)
 1. Durant el Concurs, les colles participants resten obligades a seguir les indicacions del Jurat.
 2. En cas que una colla incompleixi les obligacions derivades del paràgraf anterior, el Jurat pot imposar-li una sanció econòmica no superior al 30 per cent de la quantitat de diners obtinguda per la colla en concepte de premi per la posició final assolida en el Concurs o, si el cas és particularment greu, retirar-li el dret a participar.
 
Article 8
(Entrada a plaça)
 1. L’organització determina l’ordre d’entrada a plaça.
 2. L’organització ha de procurar que l’entrada a plaça es correspongui en la mesura del possible amb el patró d’actuació resultant del sorteig, de manera que les colles que hagin d’actuar en primer lloc siguin també les primeres en entrar a plaça.
 3. Les colles participants s’han de presentar, el dia del Concurs, al lloc i en l’hora determinats per l’organització, que s’han de comunicar amb un marge de temps raonable als delegats de les colles. Les colles participants han de seguir les indicacions de l’organització pel que fa a l’entrada a plaça.
 4. Les colles participants han d’entrar a plaça acompanyades dels seus grallers i timbalers interpretant el toc tradicional d’entrada a plaça.
 
Article 9
(Rondes)
 1. El Concurs consta de cinc rondes sense dret a repetició.
 2. En les tres primeres rondes, les colles poden actuar sempre que intentin una construcció inclosa en la taula de puntuacions, amb les limitacions previstes al paràgraf IX del Protocol de plaça.
 3. En les dues últimes rondes, les colles poden actuar en els casos següents:
  Si han assolit menys de tres construccions en el conjunt de les rondes anteriors, sempre que intentin una construcció d’acord amb les previsions de l’apartat anterior.
  Si intenten una construcció superior a les que han carregat o descarregat en les rondes anteriors, sempre que aquesta estigui inclosa en la taula de puntuacions.
 
Article 10
(Actuació de les colles)
 1. Les colles poden intentar totes les construccions previstes en la taula de puntuació corresponent, llevat de les excepcions previstes al paràgraf IX del Protocol de plaça.
 2. Una colla només pot intentar una construcció en cada ronda. 
 3. Abans del començament de cada ronda, les colles han de comunicar al Jurat si, d’acord amb la construcció que volen intentar, actuaran en solitari.
 4. En base a la informació proporcionada per les colles d’acord amb el paràgraf anterior i el patró d’actuació resultant del sorteig, el Jurat farà públic al començament de cada ronda l’ordre d’actuació de les colles.
 5. En el moment en què l’organització ho determini, aquesta ha de comunicar al Jurat la construcció que vol intentar.
 6. L’actuació de les colles començarà en el moment que el Jurat ho autoritzi i l’organització ho faci públic.
 
Article 11
(Temps màxims d’execució dels castells en els intents en solitari)
 1. Amb l’objectiu d’evitar endarreriments injustificats, el Concurs de Castells estableix un seguit de temps màxims d’execució.
 2. Es considerarà que es produeix un “endarreriment injustificat” a l’hora d’iniciar l’intent corresponent per part d’una colla que actua en solitari, quan la colla, després d’haver-li estat comunicat per part del presentador que pot iniciar el seu intent de castell, no ho faci en els següents temps d’execució:
  a) Estructures dels grups 2, 3, 4, 5 i 6 de la taula de puntuacions: 4 minuts.
  b) Estructures del grup 7 de la taula de puntuacions: 5 minuts.
 3. Els períodes d’execució establerts en el punt 2 d’aquest paràgraf no abasten la totalitat de l’intent; és a dir, el peu desmuntat que poden realitzar les colles en cada intent no està inclòs dins d’aquests períodes. En cas de produir-se un segon peu, s’aplicaran novament els temps establerts en punt 2 d’aquest paràgraf.
 4. Un minut abans d’exhaurir-se el temps per iniciar l’execució del castell, l’organització advertirà la colla a través del seu delegat de plaça que li resta aquest temps per a realitzar la seva construcció.
 5. S’entendrà que una colla comença a iniciar l’intent corresponent en el moment que el segon (en el cas del pilar) o tots els segons són situats al seu lloc (en el cas dels castells aixecats per sota, en el moment que els dosos són situats damunt les espatlles dels pis inferior).
 6. Quan una colla incorri en un endarreriment injustificat, d’acord amb la interpretació que es fa en els punts anteriors, el jurat retirarà a la colla el dret a executar aquell peu i es considerarà peu desmuntat. Si l’endarreriment injustificat es produeix en el segon peu d’una construcció es considerarà segon peu desmuntat i, per tant, el jurat retirarà a la colla el dret a actuar en aquella ronda.

Article 12
(Execució de les rondes conjuntes)
 1. Es considerarà que es produeix un “endarreriment injustificat” a l’hora d’iniciar la ronda conjunta, quan les colles, després d’haver-los estat comunicat per part del presentador que poden iniciar el seu intent de castell, no ho facin abans de 5 minuts.
 2. Les colles que actuen en ronda conjunta ho han de fer de forma simultània, de tal manera que la darrera colla del grup ha de muntar el peu del seu castell abans de la finalització del castell de la penúltima colla.
 3. En el cas que la darrera colla en actuar en la ronda conjunta hagi desmuntat un peu abans de la finalització del castell de la penúltima colla, disposa de 5 minuts per a realitzar el seu intent a partir del moment d’haver desmuntat el seu primer peu.
 4. Un minut abans d’exhaurir-se el temps per executar el castell, l’organització advertirà a la colla a través del seu delegat de plaça que li resta aquest temps per a realitzar la seva construcció.
 5. S’entendrà que una colla comença a iniciar l’intent corresponent en el moment que el segon (en el cas del pilar) o tots els segons són situats al seu lloc (en el cas dels castells aixecats per sota, en el moment que els dosos són situats damunt les espatlles dels pis inferior).
 6. Quan una colla incorri en un endarreriment injustificat, d’acord amb la interpretació que es fa en els punts anteriors, el jurat retirarà a la colla el dret a executar aquell peu i es considerarà peu desmuntat. Si l’endarreriment injustificat es produeix en el segon peu d’una construcció es considerarà segon peu desmuntat i, per tant, el jurat retirarà a la colla el dret a actuar en aquella ronda.
 
Article 13
(Valoració de les construccions)
 1. Després de l’actuació de cada colla, el Jurat ha de determinar si la construcció intentada ha estat carregada, descarregada, ha quedat en intent o intent desmuntat. També es comunicarà, via interna, si la construcció ha patit alguna penalització.
 2. A l’hora de valorar una construcció, el Jurat ha d’aplicar les normes contingudes en el Protocol de plaça.
 3. En cas que hi hagués desacord, el Jurat ha d’arribar a una decisió per votació dels seus membres. En cas d’empat, el president del Jurat té vot de qualitat.
 4. Abans de la votació, un mínim de dos membres del Jurat pot exigir que aquest revisi l’enregistrament en vídeo de la construcció discutida.
 5. El Jurat ha de fer pública la seva decisió una vegada presa. 
 
Article 14  
(Participació en el bastiment de les construccions)
 1. El tronc de cada construcció intentada, així com el folre, les manilles i els puntals, si s'escau, estaran conformats exclusivament per membres de la colla que la intenta. En cas que no sigui així, el Jurat pot invalidar la construcció.
 
Article 15
(Intents)
 1. Cada colla pot intentar una construcció determinada en dues rondes diferents com a màxim.
 2. Una construcció queda en intent, o en intent desmuntat, quan es donen les circumstàncies previstes en el paràgraf VIII del Protocol de plaça.
 
Article 16
(Pilars de comiat)
 1. Després del final de l’última ronda i abans de la lectura de la classificació final, les colles participants basteixen els pilars de comiat respectius, que en cap cas es consideren vàlids als efectes de la puntuació.
 2. Si una colla no basteix el pilar o els pilars de comiat corresponent, es considera que s’ha retirat del Concurs i, per tant, perd el dret a rebre cap premi.
  
Article 17
(Classificació final)
 1. Una vegada finalitzats els pilars de comiat, el Jurat fa pública la classificació final de la jornada. Finalitzada la jornada del 2 d’octubre, el Jurat farà pública la classificació final definitiva, tenint en compte la participació de totes les colles en les tres jornades.
 2. En la classificació final, les colles apareixen ordenades de major a menor puntuació.
 3. La puntuació final és el resultat de la suma de la puntuació de les tres millors construccions realitzades per cada colla, d’acord amb la taula de puntuacions. En cas que una colla no hagi arribat a realitzar tres construccions, la puntuació final és el resultat de la suma de la puntuació de les que hagi realitzat. En cas que un castell s’hagi assolit dues vegades només comptarà el de més puntuació.
 4. En cas que es produeixi un empat, la colla amb menor número de penalitzacions ocupa la millor posició en la classificació entre les colles empatades. Si el número de penalitzacions és el mateix, la colla que hagi  realitzat el castell més puntuat ocupa la millor posició en la classificació. Si la puntuació obtinguda en el millor castell és la mateixa, resol l’empat la puntuació obtinguda en el segon millor castell. Si l’empat no es pot resoldre, les colles comparteixen la posició ex aequo.
 5. En cas d’empat en alguna de les tres primeres posicions, a l’hora de recollir el premi, es farà en ordre invers a la classificació a 31 d’agost.
 6. Si per alguna causa de força major, l’organització decideix suspendre qualsevol de les jornades abans de la seva finalització, la classificació final tindrà en compte les rondes completades per totes les colles participants fins al moment de la suspensió. Si el Concurs s’hagués de suspendre abans de la finalització de la segona ronda excepcionalment aquella jornada no disposaria de classificació final.
 
Article 18
(Premis)
 1. Cada colla participant rep un premi corresponent a la seva classificació d’acord amb la taula de premis.
 
creativat.com